Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Konkurs - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie

Konkurs - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Winogronowa 11F
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-770
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
E-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl
Tel.: +48 914613692
Faks: +48 918863350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tbsp.szczecin.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.tbsp.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

I.5)Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie

 

Numer referencyjny: 1/K/20

II.1.2)Główny kod CPV

71200000 Usługi architektoniczne i podobne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71300000 Usługi inżynieryjne

71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem konkursu studialnego i realizacyjnego jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników:

1) „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie”:

— w zakresie realizacyjnym obejmującym obszar III na terenie Zamawiającego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne, szacunkowy koszt realizacji;

2) koncepcji działań rewitalizacyjnych w obszarze Starego Miasta Dąbie:

— w zakresie ogólnym ideowym (studialnym): obejmującym obszar I (łącznie z obszarami II i III) na terenach gminy miasto Szczecin, Zamawiającego, Spółdzielni Mieszkaniowej „Kielnia” oraz innych użytkowników i podmiotów,

— SM „Kielnia” jest zainteresowana zabudową mieszkalną uzupełniającą wewnątrz kwartału na dz. nr 78/1; 78/6; 78/7 oraz plombą z funkcją mieszkalną przy ulicy Oficerskiej, o możliwie maksymalnej powierzchni mieszkań.

Szczegółowy opis zawiera regulamin konkursu.

 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak

Proszę określić zawód:

 

Architekt. Szczegółowe wymagania w zakresie udziału w konkursie określone zostały w rozdziale III regulaminu konkursu.

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu

Otwarta

IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:

IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Sąd konkursowy, na posiedzeniach niejawnych zamkniętych, będzie oceniać prace konkursowe indywidualnie w oparciu o część graficzną i część opisową, według następujących kryteriów:

1) jakość powiązań projektowanej zabudowy z układem przestrzennym Starego Miasta Dąbie, maks. 20 pkt;

2) poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i walorów estetycznych, maks. 20 pkt;

3) kompleksowość rewitalizacji, w tym poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych części wspólnych i indywidualnych, maks. 20 pkt;

4) poziom rozwiązań technologicznych i materiałowych, mających wpływ na koszty eksploatacji, maks. 20 pkt;

5) nowatorstwo i oryginalność rozwiązań w poszanowaniu wartości lokalnych miejsca, maks. 20 pkt.

 

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/11/2020

Czas lokalny: 15:00

IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody: tak

liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

Zamawiający przyzna uczestnikom konkursu następujące nagrody:

— I nagroda: 30 000,00 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie ostatecznej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej I i II etapu rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie, wraz z pozwoleniem na budowę, przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego, będących szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,

— II nagroda: 25 000,00 PLN brutto,

— III nagroda: 18 000,00 PLN brutto,

oraz wyróżnienia:

1) wyróżnienie: 8 000,00 PLN brutto;

2) wyróżnienie: 8 000,00 PLN brutto.

 

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

IV.3.3)Zamówienia po konkursie

Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak

IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

Magdalena Staniszkis

Marek Orłowski

Tomasz Cykalewicz

Jarosław Bondar

Angelika Szerniewicz

Michał Dębowski

Robert Kowalski-Bertus

Jolanta Skoncej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/10/2020

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.10.2020 r.

2020/S 212-519412

 

(Data: 30.10.2020 r.) Regulamin konkursu i zał. 1-9

(Data: 30.10.2020 r.) zał. 10-22

(Data: 02.11.2020 r.) Sprostowanie ogłoszenia

(Data: 23.11.2020 r.) Odpowiedzi na pytania

(Data: 23.11.2020 r.) Edytowalna wersja JEDZ

(Data: 23.11.2020 r.) Edytowalna wersja zał. nr 21

(Data: 23.11.2020 r.) Edytowalna wersja zał. nr 1,2,3,4,5,7,8

(Data: 27.11.2020 r.) Modyfikacja

(Data: 27.11.2020 r.) Edytowalna wersja AKTUALNEGO załącznika nr 7

(Data: 11.12.2020 r.) Wykaz podmiotów, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie

(Data: 11.12.2020 r.) Informacja o zakwalifikowaniu uczestników konkursu

(04.01.2021 r.) Odpowiedzi na pytania 2